Hiệu trưởng qua các thời kỳ

GIAI ĐOẠN 1976 - 2005

Ông Nguyễn Văn Bống
HIỆU TRƯỞNG

Trường Bồi dưỡng cán bộ làm giá cho các tỉnh miền Nam,

giai đoạn 1976 - 1977

Ông Lê Văn Tân
HIỆU TRƯỞNG

Trường Bồi dưỡng cán bộ làm giá cho các tỉnh miền Nam,

giai đoạn 1977 - 1978

Ông Nguyễn Thành Sang
Ông Nguyễn Thành Sang
HIỆU TRƯỞNG

Trường Trung học vật giá số 2,

giai đoạn 1978 - 1979

Ông Trần Công Bường
Ông Trần Công Bường
HIỆU TRƯỞNG

Trường Trung học Vật giá số 2,

giai đoạn 1979 - 1980

Ông Phạm Xuân Sanh
HIỆU TRƯỞNG

Trường Trung học Vật Giá số 2,

giai đoạn 1980 - 1981

NGƯT.PGS.TS Nguyễn Xuân Quế
NGƯT.PGS.TS Nguyễn Xuân Quế
HIỆU TRƯỞNG

Trường Trung học Vật giá số 2 (1982 - 1992);

Trường Trung học chuyên nghiệp Marketing (1992 - 1994);

Trường Cao đẳng Bán công Marketing (1994 - 2004);

Trường Đại học Bán công Marketing (2004 - 2005).

Ông Lưu Đăng Ba
Ông Lưu Đăng Ba
HIỆU TRƯỞNG

Trường Trung học Tài chính - Kế toán IV,

giai đoạn 1976 - 1982

Ông Hồ Đăng Thuận
Ông Hồ Đăng Thuận
HIỆU TRƯỞNG

Trường Trung học Tài chính - Kế toán IV,

giai đoạn 1982 - 1986

Ông Nguyễn Lâm Nhượng
Ông Nguyễn Lâm Nhượng
HIỆU TRƯỞNG

Trường Trung học Tài chính - Kế toán IV (1986 - 2000),

Trường Cao đẳng Tài chính - Kế toán IV (2001 - 2005)

Ông Nguyễn Văn Cầm
Ông Nguyễn Văn Cầm
HIỆU TRƯỞNG

Trường Nghiệp vụ Hải quan

giai đoạn 1986 - 1992

nguyen-van-bon
Ông Nguyễn Văn Bốn
HIỆU TRƯỞNG

Trường Hải quan Việt Nam,

giai đoạn 1992 - 1996

Ông Đỗ Hữu Ngập
Ông Đỗ Hữu Ngập
HIỆU TRƯỞNG

Trường Cao đẳng Hải quan,

giai đoạn 1996 - 2003

Ông Đinh Duy Trinh
Ông Đinh Duy Trinh
HIỆU TRƯỞNG

Trường Cao đẳng Hải quan,

giai đoạn 2003 - 2005

GIAI ĐOẠN 2006 – nay

NGƯT.PGS.TS Phạm Thị Ngọc Mỹ
NGƯT.TS Phạm Thị Ngọc Mỹ
HIỆU TRƯỞNG

Trường Đại học Bán công Marketing (2006 - 2009);

Trường Đại học Tài chính - Marketing (2009 - 2010)

NGƯT.PGS.TS Lương Minh Cừ
NGƯT.PGS.TS Lương Minh Cừ
QUYỀN HIỆU TRƯỞNG

Trường Đại học Tài chính - Marketing,

giai đoạn 2010 - 2012

NGƯT. PGS. TS Hoàng Trần Hậu
NGƯT. PGS. TS Hoàng Trần Hậu
HIỆU TRƯỞNG

Trường Đại học Tài chính - Marketing,

giai đoạn 2012 - 2014

NGƯT. PGS. TS Trần Hoàng Ngân
NGƯT. PGS. TS Trần Hoàng Ngân
HIỆU TRƯỞNG

Trường Đại học Tài chính - Marketing

năm 2015

GVC.ThS Giang Văn Kịp
GVC.ThS Giang Văn Kịp
HIỆU TRƯỞNG

Trường Cao đẳng Tài chính - Hải quan,

giai đoạn 2006 - 2015

TS. Hoàng Đức Long
TS. Hoàng Đức Long
HIỆU TRƯỞNG

Trường Đại học Tài chính - Marketing,

giai đoạn 2016 - nay.