Hội đồng trường qua các thời kỳ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ HỘI ĐỒNG TRƯỜNG CÁC THỜI KỲ
(Từ 1994 đến nay)

Ông Trần Quang Nghiêm
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Giai đoạn 1995 - 2000

Ông Nguyễn Ngọc Tuân
Ông Nguyễn Ngọc Tuấn
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Giai đoạn 2000 - 2005

Ông Nguyễn Công Nghiệp
Ông Nguyễn Công Nghiệp
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Giai đoạn 2005 - 2010

TS. Hoàng Đức Long
Ông Hoàng Đức Long.
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Giai đoạn 2011 - 2013

Ông Phạm Xuân Thuỷ
Ông Phạm Xuân Thuỷ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Giai đoạn 2014 - 2015

Ông Hoàng Đức Long
Ông Hoàng Đức Long
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

Từ 12/2015 - 07/2016

Ông Nguyễn Viết Lợi
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

Từ 08/2015 - 12/2015

Từ 08/2016 - 02/2021

Ông Phạm Tiến Đạt
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

Từ 03/2021 - nay