Quá trình phát triển

QÚA TRÌNH PHÁT TRIỂN 1

 • Năm 1976
 • Năm 1978
 • Năm 1992
 • Năm 1994
 • Năm 2003
 • Năm 2004
 • Năm 2009
 • Năm 2017
 • 01/9/1976 - Trường bồi dưỡng cán bộ làm giá cho các tỉnh Miền Nam

  01/9/1976
  Ngày 01/9/1976, Ủy ban Vật giá Nhà nước (nay là Bộ Tài chính) ban hành Quyết định số 210/VGNN-TCĐT về việc thành lập Trường Cán bộ Vật giá Trung ương tại miền Nam, tiền thân của Trường Đại học Tài chính - Marketing ngày nay.
 • 23/8/1978 - TRƯỜNG TRUNG CẤP VẬT GIÁ SỐ 2

  23/8/1978
  Năm 1978, Trường Cán bộ Vật giá Trung ương tại miền Nam được chuyển thành Trường Trung học Vật giá số 2 theo Quyết định số 175/VGNN-TCCB ngày 23/8/1978 của Ủy ban Vật giá Nhà nước.
 • 13/3/1992 - Trường trung học chuyên nghiệp Marketing

  13/3/1992
  Năm 1992, Trường Trung học Vật giá số 2 được đổi tên thành Trường trung học chuyên nghiệp Marketing theo Quyết định số 37/VGNN-TCCB ngày 13/3/1992 của Ủy ban Vật giá Nhà nước.
 • 04/11/1994 - Trường Cao đẳng Bán công Marketing

  04/11/1994
  Năm 1994, Trường Cao đẳng Bán công Marketing được thành lập trên cơ sở Trường trung học chuyên nghiệp Marketing trực thuộc Ban Vật giá Chính phủ theo Quyết định số 641/QĐ-TTg ngày 04/11/1994.
 • 25/7/2003 - Trường Cao đẳng Bán công Marketing được chuyển vào trực thuộc Bộ Tài chính

  25/7/2003
  Năm 2003, Trường Cao đẳng Bán công Marketing được chuyển vào trực thuộc Bộ Tài chính theo Quyết định số 116/2003/QĐ-BTC ngày 25/7/2003.
 • 05/3/2004 - Trường Đại học Bán công Marketing

  05/3/2004
  Năm 2004, Trường Đại học Bán công Marketing được thành lập trên cơ sở Trường Cao đẳng Bán công Marketing theo Quyết định số 29/2004/QĐ-TTg ngày 05/03/2004 của Thủ tướng Chính phủ.
 • 25/3/2009 - Trường Đại học Tài chính – Marketing

  25/3/2009
  Năm 2009, Trường Đại học Bán công Marketing được đổi tên thành Trường Đại học Tài chính - Marketing theo Quyết định số 395/QĐ-TTg ngày 25/03/2009 của Thủ tướng Chính phủ.
 • 04/8/2017 - Trường Cao đẳng Tài chính – Hải quan sáp nhập vào Trường Đại học Tài chính – Marketing

  04/8/2017
  Năm 2017, Trường Cao đẳng Tài chính - Hải quan được sáp nhập vào Trường Đại học Tài chính - Marketing theo Quyết định số 1138/QĐ-TTg ngày 04/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

QÚA TRÌNH PHÁT TRIỂN 2

 • Năm 1986
 • Năm 1992
 • Năm 1995
 • Năm 2005
 • Năm 2017
 • 1986 - Trường Nghiệp vụ hải quan

  1986
  Năm 1986, Trường Nghiệp vụ hải quan được thành lập.
 • 1992 - Trường Hải quan Việt Nam

  1992
  Năm 1992, thành lập trường Hải quan Việt Nam
 • 25/9/1995 - Trường Cao đẳng Hải quan

  25/9/1995
  Ngày 25/9/1995, Thủ tướng chính phủ Công bố quyết định số 603-ttg Thành lập trường Cao đẳng Hải quan trên cơ sở nâng cấp và tổ chức lại Trường nghiệp vụ Hải quan.
 • 22/11/2005 - Trường Cao đẳng Tài chính – Hải quan

  22/11/2005
  Trường Cao Đẳng Tài Chính Hải Quan được thành lập theo quyết định số 6641/QĐ-BGD&ĐT ngày 22 tháng 11 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở tổ chức lại Trường Cao đẳng Tài chính Kế toán IV, Trường Cao đẳng Hải quan và Phân viện Tài chính tại Tp.HCM (Thuộc Học viện Tài chính).
 • 04/8/2017 - Trường Cao đẳng Tài chính – Hải quan sáp nhập vào Trường Đại học Tài chính – Marketing

  04/8/2017
  Năm 2017, Trường Cao đẳng Tài chính – Hải quan được sáp nhập vào Trường 

QÚA TRÌNH PHÁT TRIỂN 3

 • Năm 1976
 • Năm 2001
 • Năm 2005
 • 28/6/1976 - Trường Trung học Tài chính – Kế toán IV

  28/6/1976
  Trường Trung học Tài Chính - Kế Toán IV trực thuộc Bộ Tài Chính, được thành lập theo quyết định số 294 TC/VP ngày 28/6/1976 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính.
 • 02/1/2001 - Trường Cao đẳng Tài chính – Kế toán IV

  02/1/2001
  Trường Cao đẳng Tài chính - Kế toán IV được nâng cấp từ Trường Trung học Tài chính - Kế toán IV theo quyết định số 17/QĐ-BGD&ĐT/TCCB ngày 02/01/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • 22/11/2005 - Trường Cao đẳng Tài chính – Hải quan

  22/11/2005
  Trường Cao đẳng Tài chính - Hải quan được thành lập theo quyết định số 6641/QĐ-BGD&ĐT ngày 22 tháng 11 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở tổ chức lại Trường Cao đẳng Tài chính Kế toán IV, Trường Cao đẳng Hải quan và Phân viện Tài chính tại Tp.HCM (Thuộc Học viện Tài chính).